Podstawy
przedsiębiorczości
Zagadnienia Dział I
Cechy człowieka przedsiębiorczego § Typologia osobowości Hipotakresa-Galena § Teorie osobowości Johna Hollanda § Hierarchia potrzeb Maslowa § Czym jest rola społeczna oraz rodzaje ról § Napięcie ról i konflikt ról § Rodzaje zachowań, ich przyczyny i skutki § Wyjaśnij pojęcia: konformizm, nonkonformizm, asertywność § Omów przebieg procesu komunikacji § Komunikacja werbalna, bariery, czynniki skutecznej komunikacji § Komunikacja niewerbalna: mimika, kinezjetyka, proksemika, parajęzyk § Fazy procesu decyzyjnego, rodzaje decyzji § Decyzje: bariery, luka informacyjna, jak podjąć trafną decyzję § Konflikt i jego rodzaje, wybrane techniki manipulacyjne § Negocjacje i ich rodzaje, zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
Zagadnienia Dział II
Gospodarka centralnie sterowana a rynkowa - różnice § Transformacja polskiej gospodarki po 1989 r - przemiany, sukcesy i porażki § Rodzaje rynku, funkcje rynku Struktury rynkowe § Popyt, wielkość popytu, prawo popytu i wyjątki, determinanty popytu § Podaż, wielkość podaży, prawo podaży, determinanty podaży § Równowaga rynkowa - wykres, nadwyżka podaży, nadwyżka popytu § Dochody gospodarstw domowych - rodzaje i przykłady § Wydatki gospodarstw domowych - rodzaje i przykłady § Prawa konsumenta Różnice między reklamacją a gwarancją § Jakie instytucje chronią konsumentów § Ekonomiczne funkcje państwa: - alokacyjna, - stabilizacyjna, - redystrybucyjna. § Wskaźniki wzrostu gospodarczego § Wskaźniki rozwoju gospodarczego § Cykl koniunkturalny i jego fazy § Dochodu i wydatki budżetu państwa § Deficyt budżetowy a dług publiczny
Projekty 2017
TransEuropa Ranking 2015 Ranking 2017
Karta Inwestycji Runda I Runda II Runda III Runda IV
Złoty interes na 5000 biznes.gov.pl Wyszukiwarka kodów PKD Formy opodatkowania
Formy opodatkowania artyk Formularz biznesplanu Formy działalności CEIDG-1 Jak wypełnić
Chłopska Szkoła Biznesu
Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.
Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów.
Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny sposób. Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich pańsw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.
Eurodesk to...
Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+".
Akcje
Przedwojenna Polska słynęła w całej Europie z dużych kopalń ropy i wydobycie tego surowca było najważniejszym działem gospodarki w Galicji. Przedstawione akcje to wyjątkowo ciekawe świadectwa historii przemysłu naftowego w Polsce. (Oryginały na ekspozycji w pracowni 38) ∼ aby przesuwać zdjęcia kliknij 'diament'.